Agent Ransack

Agent Ransack 8.0.867.1

Miễn phí
Agent Ransack tìm thấy các tập tin khác cơ chế tìm cô
Tải về
Người dùng đánh giá
4.0  (21 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Công ty phát triển:
Mythicsoft Ltd. | Thêm chương trình
Agent Ransack là một người tự do là " đen " là phiên bản của FileLocator Pro. Nó miễn phí cho cả hai cá nhân và thương mại dùng. Nó tìm thấy các tập tin khác cơ chế tìm cô. Họ tìm thấy văn bản cho với đánh dấu từ khoá, nên ông không cần phải lãng phí thời gian mở rộng mỗi tập tin tìm được thông tin. Nó kết hợp những tìm kiếm bằng quen luận lý vận hành AND, OR, NOT. Nó đã hỗ trợ cho nổi tiếng Văn phòng định dạng kể cả Office 2007 và OpenOffice.
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac